#poem

मदेह सैयदना ताहेर फखरुददीन

Posted on Tue, Nov 21, 2023 Duat Mutlaqeen poem

Madeh Syedna Abu Khuzaima Taher Fakhruddin मदेह  सैयदना अबु खुजैमा फखरुदददीन त उ श

Posted on Thu, Jul 28, 2022 Duat Mutlaqeen Taher Fakhruddin poem Hindi